www.xabia.org

Informació bàsica sobre protecció de dades

1. Informació bàsica sobre protecció de dades

 

 

 

 

RESPONSABLE

AYUNTAMIENTO DE JÁVEA

NIF: P0308200E

 

CONTACTE

965 79 05 00

Plaça de l'Església, 4, 03730 Xàbia, Alicante

 

 

FINALITAT

Prestación de servicios públicos, envío de información

 

LEGITIMACIÓ

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poder públicos (artículo 6.1,e del RGPD). Consentimiento de las personas interesadas, cuando sea preciso (artículo 6.1,a del RGPD).

 

DESTINATARIS

Les Administracions Públiques en l'exercici de les seves competències, quan sigui necessari per a la gestió de la seva sol·licitud.

 

DRSTS

Les persones interessades podran sol·licitar l'accés, rectificació o supressió de les seves dades, així com exercitar altres drets o retirar si escau el consentiment atorgat a través de la secció “Protecció de Dades” de la seu electrònica.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Ha de llegir la informació detallada sobre protecció de dades més a baix

 

2. Informació detallada sobre protecció de dades

Les dades personals vinculades a la pàgina web i la seu electrònica responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE XÀBIA respecten les exigències del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el qual respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades ( RGPD ) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals ( LOPDGDD ).

2.1 Qui és el Responsable del tractament?

Dades del Responsable:

 • RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE XÀBIA
 • NIF: P0308200E
 • Direcció: Plaça de l'Església, 4, 03730 Xàbia, Alicante
 • Telèfon: 971 84 91 00

Dades del DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES:

L'AJUNTAMENT DE XÀBIA és responsable de mantenir un registre de les activitats de tractament sota la seva responsabilitat en compliment dels deures establerts en l'article 30 del RGPD.

2.2 Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

L'AJUNTAMENT DE XÀBIA tractarà les dades personals de les persones interessades, amb caràcter general, per:

 1. Gestionar els diferents procediments administratius i informar sobre la seva tramitació.
 1. Verificar o comprovar l'exactitud de les dades personals que les persones interessades declarin que ja obren en poder de les administracions públiques o que prèviament ja s'acostessin.
 1. Realitzar notificacions i tramitar recursos.
 1. Gestionar peticions d'informació, suggeriments, comunicacions en general i remetre butlletins informatius.

2.3 Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

L'AJUNTAMENT DE XÀBIA està legitimat per a dur a terme el tractament de dades de caràcter personal d'acord amb el principi de licitud del tractament assenyalat en l'article 6 del RGPD i, concretament, per a:

 • Amb caràcter general, en el cas de l'activitat de procediment administratiu la base jurídica dels tractaments serà el compliment d'una tasca en interès públic o l'exercici de poder públics, tenint en compte la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú; la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, etc.
 • En determinats suposats el tractament vindrà legitimat pel consentiment de les persones interessades.
 • En tot cas, la base de la legitimació es recollirà en les clàusules informatives bàsiques disponibles en els formularis de recollida de dades personals.

 

2.4 A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades podran ser comunicats, segons la legislació vigent i sempre que sigui necessari per a la gestió del procediment o petició, a altres administracions públiques en l'exercici de les seves competències, a entitats financeres, a diaris oficials, pàgines web o taulers d'anuncis de l'AJUNTAMENT DE XÀBIA per a donar la publicitat legalment exigida en els procediments on sigui necessària.

Les clàusules informatives bàsiques inclouran, en tot cas, els destinataris concrets de les dades.

2.5 Durant quant temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resultin adequats, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats.

2.6 Es realitzaran transferències de dades a tercers països?

Senar es produiran transferències internacionals de dades.

2.7 Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

 • Accés: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals seves o no, a saber quins són, perquè s'usen, quant temps es guardaran, l'origen dels mateixos i si es van comunicar o es comunicaran la un tercer.
 • Rectificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i la que es completin les dades personals incompletes.
 • Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades de caràcter personal quan siguin inadequats, excessius o ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits, inclòs el dret a l'oblit.
 • Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, la que es realitzi el tractament de les seves dades personals o a sol·licitar que se cessi en el tractament.
 • Limitació del tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les seves dades més enllà de la mera conservació d'aquests.
 • Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre'ls a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

 

2.8 Tindrà la possibilitat de retirar el seu consentiment?

Tindrà la possibilitat i el dret de retirar el seu consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada..

2.9 On podrà exercitar els seus drets?

La persona interessada podrà exercir els seus drets sense cap cost, rebent una resposta en els terminis establerts en el RGPD i la LOPDGDD, pels següents mitjans:

 • Per escrit en el registre de l'AJUNTAMENT DE XÀBIA. Aquesta sol·licitud haurà d'anar signada juntament amb la còpia del DNI o passaport de l'interessat. En cas que s'actuï a través de representant legal haurà d'acostar-se, a més, el DNI i el document acreditatiu de la presentació del representant.
 • Si l'AJUNTAMENT DE XÀBIA tingués dubtes raonables en relació amb la identitat de la persona física que cursa la sol·licitud podrà sol·licitar la informació addicional necessària per a confirmar la identitat de l'interessat.
 • L'AJUNTAMENT DE XÀBIA haurà de respondre la sol·licitud en el termini d'un mes des de la seva recepció. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas de ser necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes. L'interessat, en qualsevol cas, serà informat en el termini d'un mes a partir de la recepció de la sol·licitud.
 • Qualsevol interessat també podrà dirigir la seva sol·licitud d'exercici de drets el Delegat de Protecció de dades a través de la secció “Protecció de Dades” en la seu electrònica.

 

2.10 Com pot realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control?

En cas que no s'havien respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) situada al carrer Jorge Juan, 6-28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

En tots dos casos, haurà d'acompanyar la documentació pertinent.

2.11 Quines són les mesures de seguretat?

En compliment amb l'article 32 del RGPD i tenint en compte l'establert en la Disposició Addicional Primera de la LOPDGDD 3/2018, l'AJUNTAMENT DE XÀBIA compta amb unes mesures de seguretat establertes pel seu reglament intern de seguretat que segueix l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) regulat pel Reial Decret 311/2022, de 3 de maig.

3 NORMATIVA DE APLICACIÓN

 

 

No hi ha descripció per a este apartat

x