www.xabia.org

Drets sobre Protecció de dades

 

La normativa en matèria de protecció de dades permet que qualsevol persona pugui exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades, oposició i limitació al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades.

Dret d’accés

La persona afectada té dret a ser informada:

 • dels fins del tractament, així com de les categories de dades personals que es tractin i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris
 • del termini de conservació de les dades, de ser possible. De no ser-ho, els criteris per a determinar aquest termini
 • del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament, o oposar-se al mateix
 • del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control
 • a obtenir, quan les dades personals no s'hagin obtingut de l'interessat, qualsevol informació disponible sobre el seu origen
 • a rebre informació de les garanties adequades si es produeix una transferència internacional de dades
 • a obtenir una còpia de les dades objecte del tractament
 • de l'existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i les conseqüències d'aquest tractament.

Ha de distingir-se del dret d'accés dels interessats als expedients administratius que regula la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques així com el dret d'accés regulat en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bo govern.

Dret de rectificació

La persona afectada té dret a obtenir sense dilació indeguda, del responsable del tractament, la rectificació de les dades personals inexactes, així com que es completin aquelles dades personals incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.

D ret de supressió (dret a l'oblit)

La persona afectada pot sol·licitar la supressió de les dades personals quan concorri algun dels supòsits contemplats en la legislació destacant aquells casos en què desaparegui la finalitat que va motivar el tractament, o que les dades personals s'hagin tractat de manera il·lícita.

S'exceptua aquest dret, en els casos en què hagi de prevaler, per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poder públics conferits al responsable.

Dret a la limitació del tractament

Permet a la persona afectada obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades quan:

 • s'impugni l'exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable
 • el tractament resulti il·lícit però l'interessat sol·liciti en lloc de la supressió la limitació del seu ús
 • el responsable ja no necessiti les dades per a la fi del tractament, però sí la persona interessada per a l'exercici d'algun dels seus drets
 • l'afectat va exercitar el seu dret d'oposició al tractament, mentre de verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l'afectat

Dret a la portabilitat

La persona interessada tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o sol·licitar que siguin transmesos a un altre responsable del tractament quan sigui tècnicament possible.

Dret d'oposició

La persona afectada pot oposar-se al tractament:

 • Quan per motius relacionats amb la seva situació personal, hagi de cessar el tractament de les dades, tret que s'acrediti un interès legítim, que prevalgui sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, és a dir necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions.
 • Quan el tractament tingui per objecte el màrqueting directe.

Procediment per a l'exercici dels seus drets: Secció de “Protecció de Dades” de la seu electrònica.

 

No hi ha descripció per a este apartat

x